I Will do ทำดีให้พ่อดู...
บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

“Blood Hero 1,018,850cc”

กิจกรรม"I Will do ทำดีให้พ่อดู...บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" สายเลือดฮีโร่  “Blood Hero” ร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตในโครงการ "Plus One" เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต สภากาชาดไทย รณรงค์คนไทยเป็นฮีโร่ เช่นกันบริษัท ไบโอแลป จำกัด ผู้บริหารรวมทั้งพนักงาน สายเลือด Hero ร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ปี 2563 จำนวนรวมครบ 1,018,850 ซีซีแล้วนะ