I Will do ทำดีให้พ่อดู...
บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ผู้บริหารและพนักงานของเราได้ร่วมกันแสดงพลังสร้างอานิสงส์ในโครงการ "I will do ทำดีให้พ่อดู...บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ครั้งที่ 38
...การบริจาคเลือด ถือว่าเป็นการทำทาน ขั้นสูงที่มีผลมาก ซึ่งมันจะส่งผลทำให้ผู้บริจาคเลือดได้บุญสูงสุด เพราะถือว่าเป็นการเสียสละเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ดังเช่น ความเชื่อของคนโบราณ ท่านว่า คนที่เคราะห์ไม่ดีจะมีอุบัติเหตุ เลือดตกยางออก ให้แก้ด้วยวิธีการบริจาคเลือด..ในครั้งนี้พวกเราได้ร่วมกันบริจาคโลหิตรวม 27,300 ซี.ซี.