ตำแหน่ง:

Foreman

จำนวนอัตรา 2 อัตรา

คุณสมบัติ:

-เพศชาย/หญิง
-อายุ 24 - 30 ปี
-วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานในโรงงาน มาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
-หากมีประสบการณ์โรงงาน ยา หรืออาหาร มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีทักษะในการประสานงาน
-มีภาวะความเป็นผู้นำและมีทักษะการเป็นหัวหน้างาน
-สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
-มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ KPI/มีความรู้ในระบบ GMP,HACCPเป็นอย่างดี

ลักษณะของงาน:

-วางแผนการผลิต,ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
-วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
-บริหารจัดการและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา
-รักษาและพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพต่างๆที่บริษัทมีการนำมาใช้
-รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ติดต่อเจ้าหน้าที่:

คุณอาทิตยา  ฉวีวรรณ
โทร : 02-709-3121-2 ต่อ 1063
แฟกซ์ : 02-324-0080
(Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

APPLY NOW

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

QA Pharmacist

QA Pharmacist

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

Senior Productivity Improvement Engineer

Senior Productivity Improvement Engineer

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

Foreman
Machine Qualification Engineer

Machine Qualification Engineer

Line Leader

Line Leader

Software Quality Assurance Engineer

Software Quality Assurance Engineer

Programmer & System Analyst

Programmer & System Analyst