ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก
ชมรมเภสัชกร กระทรวงสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมโรงงานไบโอแลป ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และมีการบรรยายในหัวข้อการได้รับการรับรองมาตรฐาน PIC/S(EU GMP) ของบริษัท ไบโอแลป จำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในส่วนของโรงพยาบาล โดยมีคุณรชฎ ถกลศรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว