บริษัท ไบโอแลป จำกัด เข้าร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู  อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก 

TOP STORIES